Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - De regels en afspraken

Algemene Voorwaarden van Sportief Paaldansen, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan Croeselaan 193, KvK-nummer 30188852, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.L.C. O’Niel, gedeponeerd bij de KvK op 24 april 2018 onder nummer KvK02/1673308.

I Algemeen deel

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: Sportief Paaldansen, gevestigd en kantoorhoudende te (3439 LC) Nieuwegein aan De Liesbosch 12V (hoofdvestiging), KvK-nummer 30188852, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.L.C. O’Niel.
1.2 Opdrachtgever: wederpartij van Opdrachtnemer. Daar waar wordt gesproken van een ‘Zakelijke Opdrachtgever’, wordt uitsluitend bedoeld de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.3 Bevestigingsmail: e-mail van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter bevestiging van het sluiten van de Overeenkomst.
1.4 Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard ook aan en/of voor Opdrachtgever levert en/of verricht.
1.5 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden staan ook op https://www.sportiefpaaldansen.nl/algemene_voorwaarden/ en worden zo nodig aan Opdrachtgever op verzoek toegezonden.
1.6 Diensten: de diensten die door of namens Opdrachtnemer worden aangeboden. Onder meer, maar niet uitsluitend, paaldanslessen, paalgym, workshops en shows.
1.7 Producten: de producten die door of namens Opdrachtnemer worden aangeboden, al dan niet via de webshop van Opdrachtnemer.
1.8 Partij(en): de partij(en) bij deze Overeenkomst, zijnde Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer afzonderlijk dan wel tezamen.
1.9 Website: de website van Opdrachtnemer, zijnde www.sportiefpaaldansen.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
2.5 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Aanbod
3.1 Ieder aanbod en elke offerte van Opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod of de offerte worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3.2 Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 Ten aanzien van kinderen geldt dat ieder kind dat paalgymlessen bij Opdrachtnemer volgt, zich door zijn/haar ouder of voogd bij Opdrachtnemer dient te laten inschrijven middels het inschrijfformulier (bijlage 1). De Overeenkomst ontstaat tussen Opdrachtnemer en de ouder of voogd als Opdrachtgever.
3.4 Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer hierover schriftelijk instemt.
3.5 Opdrachtnemer kan niet aan zijn/haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst / overeenkomst op afstand
4.1 De Overeenkomst is pas gesloten na het verzenden van de Bevestigingsmail door of namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per e-mail, en gaat in op de datum zoals in de Bevestigingsmail is aangegeven.
4.2 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een duur met initiële periode zoals is overeengekomen in de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De initiële periode waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan bedraagt drie (3), zes (6), of twaalf (12) maanden. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met periodes van één maand, tenzij de Overeenkomst door een der Partijen uiterlijk één maand voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
4.3 Opdrachtgever die tevens consument is, heeft het recht om bij online aanmelding (online totstandkoming van de Overeenkomst) voor een van de diensten, binnen 14 dagen (ingaande de dag) na de dag van tot stand komen van de Overeenkomst, aan Opdrachtnemer schriftelijk mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, dit zonder opgaaf van reden en zonder boete. In geval van aanschaf van een Product geldt een bedenktijd van 14 dagen nadat het Product door Opdrachtgever is ontvangen. Als Opdrachtgever binnen deze 14 dagen wettelijke bedenktijd besluit af te zien van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de door Opdrachtgever al gebruikte/gevolgde maar nog niet betaalde diensten, het daarvoor verschuldigde in rekening te brengen (in geval van een rittenkaart of abonnement op basis van het tarief dat zou gelden voor een losse les, dus zonder korting op basis van het betreffende abonnement dat was gekocht).  Bij een spoedaanvraag vervalt het recht op wettelijke bedenktijd vanwege de urgentie van de aanvraag.
4.4 Het abonnement of de rittenkaart (inclusief alle daarbinnen vallende lessen) is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Opdrachtnemer worden overgedragen. Dit geldt ook voor losse lessen, voor paalgym en voor het volgen van workshops.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (doen laten) uitvoeren.
5.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig alle gegevens, informatie of aanwijzingen en instructies, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Hierbij valt te denken aan in ieder geval - maar niet uitsluitend – eventuele lichamelijke en of geestelijke beperkingen van Opdrachtgever, waarmee Opdrachtnemer zo nodig rekening kan houden bij de dienstverlening. Als Opdrachtgever voornoemde informatie niet tijdig of onvolledig aan Opdrachtnemer verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Adreswijzigingen en andere wijzigingen met betrekking tot contactgegevens of ten aanzien van de Overeenkomst voor Opdrachtnemer relevante gegevens van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer door te geven.
5.6 De Zakelijke Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Opschorting (tijdelijk stopzetten) en ontbinding
6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, als:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis van Opdrachtnemer gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
6.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
6.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
7.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, vindt betaling plaats binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats in de valuta zoals vastgesteld in de Overeenkomst.
7.2 De betaaltermijn is een vervaltermijn. Indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer direct - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, doch met inachtneming van de wettelijke vereisten - een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
7.3 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige – vermeende – vordering met de factuur.
7.6 In geval van automatische incasso zorgt Opdrachtgever voor voldoende banksaldo op zijn/haar bankrekening ten behoeve van de afschrijving(en) door Opdrachtnemer.
7.7 Opdrachtgever is tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,-.
7.8 Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
7.9 De eventueel gemaakte redelijke buitengerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens en informatie.
8.3 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
8.4 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, of andere schade ontstaan als gevolg van het aanwezig zijn bij dan wel het deelnemen aan de lessen/workshops/activiteiten (op de locaties waar de diensten worden gegeven, zowel binnen als op het terrein).
8.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, verloren gegane of beschadigt geraakte voorwerpen c.q. bezittingen.
8.6 Opdrachtnemer is niet schadeplichtig tegenover derden.
8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Als nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit is te wijten aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming voor een door haar te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
9.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, worden onder meer verstaan: het uitvallen van stroom/elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 10 Privacy
10.1 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hier nader omschreven.
10.2 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

Artikel 11 Huisregels
11.1 Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels die Opdrachtnemer hanteert en die huisregels ook na te leven. De huisregels staan achter deze Algemene Voorwaarden in een apart document en staan ook op de website van Opdrachtnemer: www.sportiefpaaldansen.nl. De huisregels zijn ook op de leslocaties van Opdrachtnemer te vinden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

II Bepalingen betreffende het abonnement

Artikel 13 Nadere bepalingen omtrent de inhoud van de overeenkomst
13.1 Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen tarief te wijzen vanaf 1 maand na totstandkoming van de Overeenkomst, en alleen indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of indien Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in gaat. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
13.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de openingstijden en lesroosters te wijzigen. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hier schriftelijk (per nieuwsbrief) van op de hoogte.
13.3 Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 3, 6 of 12 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. Alle Sportief Paaldansen lidmaatschappen geven toegang tot alle Sportief Paaldansen vestigingen.
13.4 Een lidmaatschap voor kinderen (Paalgym) heeft een minimale duur van 3 maanden.
13.5 Opdrachtnemer dient het lidmaatschap uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk (liesbosch 12V 3439LC Nieuwegein) of per e-mail (info@sportiefpaaldansen.nl) op te zeggen. In geval de opzegging uitblijft, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.
13.6 Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever is alleen mogelijk in geval van een langdurige blessure of (andere) medische aandoening, niet zijnde een zwangerschap. Een blessure of (andere) medische aandoening is in ieder geval langdurig als herstel niet binnen een termijn van twaalf maanden wordt verwacht door een arts. Opdrachtgever dient schriftelijk op te zeggen, onder overlegging van een medische verklaring van de arts. Uit die verklaring moet onmiskenbaar blijken dat Opdrachtgever als gevolg van de blessure/aandoening niet in staat is om te paaldansen/paalgymmen. Bij ontbreken van een dergelijke verklaring (met een dergelijke inhoud), is Opdrachtnemer niet gehouden om akkoord te gaan met de opzegging. Het vorenstaande geldt niet in geval van een zwangerschap. In geval van zwangerschap van Opdrachtgever is Opdrachtgever bevoegd het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren op de wijze zoals beschreven in artikel 15.
13.7 Indien de Overeenkomst is verlengd na de initiële contractduur, betreft de opzegtermijn een maand. Hierbij dient men rekening te houden met de maandelijkse vervaldatum van het abonnement (is de maandelijkse vervaldatum bijvoorbeeld de 6e dan dient de opzegging voor die datum gedaan te zijn om het abonnement de volgende maand per de 6e te kunnen beëindigen.

Artikel 14 Lessen reserveren en annuleren
14.1 Lessen kunnen naar keuze en beschikbaarheid via de website (www.sportiefpaaldansen.nl) op een van de leslocaties worden gereserveerd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de gereserveerde les bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
14.2 Een gereserveerde les kan door Opdrachtgever uiterlijk 8 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Bij latere annulering worden de leskosten in rekening gebracht die Opdrachtgever verschuldigd zou zijn indien wel aan de les zou zijn deelgenomen.

Artikel 15 Deactiveren van het lidmaatschap
15.1 In geval van een blessure of een (andere) medische aandoening kan Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoeken het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Opdrachtgever dient in dat geval langer dan één maand in het geheel niet in staat te zijn van de faciliteiten gebruik te maken en dient een medische verklaring van de arts te overleggen. Uit die verklaring moet onmiskenbaar blijken dat Opdrachtgever als gevolg van de blessure/aandoening niet in staat is om te paaldansen/paalgymmen. Bij ontbreken van een dergelijke verklaring (met een dergelijke inhoud), is Opdrachtnemer niet gehouden het verzoek te honoreren. Opdrachtnemer maakt haar beslissing schriftelijk kenbaar. Opdrachtnemer kan tot maximaal 9 maanden per kalenderjaar deactiveren en de einddatum van het lidmaatschap wordt in dat geval automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode.
15.2 In andere gevallen dan de gevallen als genoemd in artikel 16.1 is deactivatie van het lidmaatschap niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

III Bepalingen betreffende workshops en shows

Artikel 16 Betaling
16.1 Betaling van een geboekte workshop en/of show dient op voorhand te geschieden. Is volledige betaling niet tijdig ontvangen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever de deelname aan de workshop en/of show te weigeren.
16.2 In geval van een spoedaanvraag is Opdrachtgever additioneel € 30,00 verschuldigd. Opdrachtnemer laat Opdrachtgever direct na de aanvraag weten of sprake is van een spoedaanvraag. Van een spoedaanvraag is in ieder geval sprake als de workshop of show binnen een termijn van 7 dagen dient plaats te vinden.

Artikel 17 Verzetten van de workshop/show
17.1 Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de workshop en/of show kan Opdrachtgever Opdrachtnemer kosteloos verzoeken de workshop te verplaatsen naar een andere datum. Na het verstrijken van deze termijn is dit niet meer mogelijk.
17.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de workshop en/of show te verplaatsen naar een andere datum. Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de workshop en/of show schriftelijk te kennen geven aan Opdrachtgever.
17.3 De nieuwe datum wordt bepaald in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 18 Annuleren van de workshop/show
18.1 Opdrachtgever is gerechtigd de workshop en/of show af te zeggen. Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden tot betaling van de workshop en/of show, met inachtneming van het volgende:
- In geval Opdrachtgever annuleert binnen 28 t/m 15 dagen vóór de initieel geboekte datum, is Opdrachtgever gehouden 25% van de overeengekomen prijs te voldoen;
- In geval Opdrachtgever annuleert binnen 14 t/m 8 dagen vóór de initieel geboekte datum, is Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen prijs te voldoen;
- in geval Opdrachtgever annuleert binnen 7 t/m 3 dagen vóór de initieel geboekte datum, is Opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen prijs te voldoen;
- in geval Opdrachtgever annuleert binnen 48 uur vóór de initieel geboekte datum, is Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen prijs te voldoen.
*Artikel 18 heeft betrekking tot alles wat te maken heeft met de workshop/show. 

IV Bepalingen betreffende koop van producten

Artikel 19 Prijs en betaling
19.1 Tenzij anders overeengekomen, is de prijs exclusief verzendkosten (voor zover verzending is overeengekomen).

Artikel 20 Bezorging
20.1 In geval verzending is overeengekomen, wordt het Product bezorgd door een postbedrijf geselecteerd door Opdrachtnemer. Het Product wordt geleverd op het door Opdrachtgever opgegeven adres.
20.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de in ontvangst name van het Product. Op dat moment gaat de voor Opdrachtgever, zijnde consument, de wettelijke bedenktijd van 14 dagen in.

Artikel 21 Onderzoek, garantie en reclame
21.1 Mededelingen door of namens Opdrachtnemer betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, eigenschappen etc. van zaken gelden niet als garanties. Opdrachtnemer garandeert de door haar geleverde zaken strikt volgens de door de fabrikant daarvan gegeven fabrieksgarantie, danwel bij verbruiksgoederen dat deze voldoen aan de gebruikelijk daaraan te stellen normen. De garantie geldt gedurende dezelfde periode als de fabrieksgarantie en bij verbruiksgoederen gedurende 1 jaar.
21.2 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.
21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 21.2, geldt dat Opdrachtgever het Product controleert bij ontvangst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, en meldt klachten ten aanzien van beschadiging, gebreken en/of manco direct schriftelijk bij Opdrachtnemer. Dergelijke reclames worden alleen door Opdrachtnemer in behandeling genomen wanneer de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat waarin zij zijn afgeleverd bevinden. Eventuele niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen de wettelijke termijn schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. Een gegeven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel trachten aan te brengen aan de zaak.
21.4 Reclames kunnen uitsluitend worden ingediend indien de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd.

IV Bepalingen betreffende huur van producten

Artikel 22 Prijs en betaling
22.1 Tenzij anders overeengekomen, is de prijs inclusief verzendkosten (voor zover verzending is overeengekomen).
22.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een borgsom in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
22.3 Opdrachtnemer gaat slechts over tot levering van het gehuurde, indien Opdrachtnemer betaling heeft ontvangen.

Artikel 23 Annuleren
23.1 Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voor de leverdatum kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Reeds gedane betalingen worden door Opdrachtnemer geretourneerd aan Opdrachtgever.

Artikel 24 Bezorging
24.1 In geval verzending van het gehuurde is overeengekomen, wordt het gehuurde bezorgd en geretourneerd door een postbedrijf geselecteerd door Opdrachtnemer. De artikelen worden geleverd op het door Opdrachtgever opgegeven adres.
24.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de in ontvangst name van het gehuurde als voor tijdige overhandiging aan het postbedrijf bij retournering.

Artikel 25 Gebruik
25.1 Het gebruik van het gehuurde is geheel voor het risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel. Raakt het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigd of kan het gehuurde in het geheel niet worden geretourneerd, dan is Opdrachtgever gehouden de schade de vergoeden of het product te vervangen. Opdrachtnemer dient schriftelijke goedkeuring te verlenen voor retournering van het vervangen product in plaats van het oorspronkelijke product.

Artikel 26 Fotobeleid
16.1 Tijdens lessen kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt door een vertegenwoordiger van Sportief Paaldansen, welke op de website kunnen worden geplaatst of via Social Media (Facebook, Twitter, Instagram) kunnen worden gedeeld. Wij horen van ouders/ verzorgers/ leden graag wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen publiekelijk tonen van foto- en of filmmateriaal op bovengenoemde sites. Wij vragen dit door te geven via info@sportiefpaaldansen.nl